Skole Helse Vann

Click Here

Overskuddet fra gjenbruks-butikkene til NLM GJENBRUK, går til Misjonssambandet (NLM). Misjonssambandet har et stort arbeid med mange prosjekter og utsendinger i Afrika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg til arbeid i Norge.

Skole, helse og vann er viktige områder innen bistandsarbeidet. Pengene som NLM GJENBRUK samler inn utgjør livsviktige forskjeller for barn, unge og voksne i den tredje verden.

Under kan du se noen eksempler på prosjektene til Misjonssambandet.

INDONESIA: Dagsenter i Medan

I utkanten av storbyen Medan i Indonesia, drives et dagsenter. Flere av Misjonssambandets indonesiske ansatte arbeider ved dagsenteret, som gir barna et trygt sted å tilbringe ettermiddagene. Barna får leksehjelp, god og næringsrik mat og mye tid til lek og moro.

ELFENBENSKYSTEN: Alfabetiseringsprosjekt

 I Elfenbenskysten mangler over halvparten av den voksne befolkningen lese og skriveferdigheter. En større andel av disse er kvinner, noe en også ser på verdensbasis. Derfor er dette tilbudet for kvinnene viktig for kirka.

MONGOLIA: Bevisstgjøring om rettigheter

I dag arbeider NLM særlig for å bedre levevilkår og rettigheter for barn av nomader og barn med funksjonsnedsettelser. Vi har et nært samarbeid med myndighetene, og legger stor vekt på bevisstgjøring og kursing.

MALI: Restaurering av gullfelt

I 2017 startet NLM opp et pilotprosjekt i Mali, der restaurering og forvaltning av gullfeltområder står sentralt. Skogen blir hogd ned og det graves store hull i jorbruksareal på jakt etter gull. Beiteområder blir dødsfeller for dyr og mennesker, og jord som blir flyttet bidrar til at elver endrer løp og/eller tørker ut.

Pilotprosjektet har som mål å mobilisere lokalsamfunnet til en bærekraftig forvaltning av naturressursene slik at en også har livsgrunnlag i framtiden. NLMs lokale partner vil begynne prosjektet i tre landsbyer som er hardt rammet av gullgravingen. Prosjektet vil gjennom holdningsskapende arbeid motivere befolkningen, i samarbeid med myndighetene, til å stille opp på dugnad, fylle hullene og plante trær som kan være nyttig for dagliglivet. På den måten kan områdene i framtiden bli dyrkbar mark.

KENYA: Livsviktig vannprosjekt

I det tørre landskapet i Øst-Kenya er mangelen på rent vann prekær. Ved å lage gode systemer for å samle opp rent vann i regntidene, kan folk og dyr i området få tilstrekkelig og rent drikkevann i tørkeperiodene. NLM driver et vann-, helse- og hygieneprosjekt i Tana River. Prosjektbasen ligger i Bangale, med prosjektsteder i hele distriktet, i en radius på 60 kilometer. Vi bidrar til bygging av forutsigbare dammer som blir drikkevannskilder for folk og husdyr, og helse- og hygieneundervisning som en del av vannprosjektet. Enkel undervisning innen helse og hygiene forbedrer hverdagen for både barn og voksne. NLM er opptatt av at lokalsamfunnet bidrar så mye som mulig selv, og dette gjenspeiles tydelig i prosjektet. Ved hjelp av sterk lokal deltagelse er den første sisternen helt ferdig og sikrer allerede vann til menneskene rundt, og flere sisterner er under utgraving. 

ETIOPIA: Livgivende hjelp til mødre og barn

For etiopiske kvinner i fjerntliggende områder er det å bli gravid ekstremt risikabelt. Lange avstander til sykehus og mangel på gode veier og biler gjør legetjenester utilgjengelige for de fleste. Derfor vil én av 40 etiopiske kvinner dø av svangerskapsrelaterte komplikasjoner (i Norge er tallet én av 76 000). Fødselskomplikasjoner og manglende kompetanse og utstyr fører også til at mange nyfødte barn dør. 2008 begynte NLM prosjektet «Reducing Maternal Mortality» (RMM), hvor man tar sikte på å gjøre en rekke helsetjenester mer tilgjengelige for kvinner på landsbygda, fra grunnleggende svangerskaps-omsorg til akutt keisersnitt. Personell på helsestasjoner i distriktene trenes og utstyres slik at fødselshjelp blir mer tilgjengelig lokalt, ikke bare på fjerntliggende sykehus. RMM har vist seg å være svært vellykket når det gjelder å redusere dødsfall forbundet med fødsler. I dag drives RMM-prosjektet over store deler av Sørvest-Etiopia.

INDONESIA: Tilbud for psykisk syke

I Indonesia blir pasienter med psykiske lidelser ofte isolert fra venner og familie under innleggelse og de fleste får ikke besøk. Det er et stort behov for helsehjelp og kunnskapsformidling om slike lidelser. NLM ønsker å bidra til et forbedret tilbud til psykisk syke og reduksjon av stigma rundt psykiske lidelser.

Gjennom det mentale helseprosjektet i Medan på Sumatra samarbeider NLM med etablerte statlige institusjoner om et bedre helsetilbud. Vi vil arbeide for holdningsendring og økt kompetanse, og ønsker å starte selvfinansierte aktiviteter hvor personell og pasienter bidrar sammen og vil arbeide for en økt kontakt mellom pasienter og familie.

Peru og Bolivia: Viktig informasjonsarbeid

I Peru arrangeres familiekonferanser hvor man setter familietemaer som ekteskap, barneoppdragelse og utdanning på dagsordenen. Forebygging av vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, rusmisbruk og kriminalitet er også viktige deler av prosjektet. Temaer som ekteskap, familierådgiving og verdiundervisning i skolen engasjerer også mange frivillige.

I tillegg besøker vi skoler og menigheter og tar opp temaer som familievold, alkoholmisbruk og seksuelle overgrep.

I 2018 starter NLM og ICEL opp et lignende prosjekt i Bolivia, dog i mindre skala.